ព័ត៌មាន

KMY វាស់សីតុណ្ហភាពត្រួតពិនិត្យដោយគ្មានទំនាក់ទំនង

2020-12-05

ភាគច្រើនយល់ស្របថាការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺកូរ៉ូណាវ៉ានឹងពន្លឿនវិធីសាស្រ្តគ្មានទំនាក់ទំនង។ អាជីវកម្មត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាសេវាកម្មដោយខ្លួនឯងដើម្បីវាស់សីតុណ្ហភាពរបស់អតិថិជននិងភ្ញៀវដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងវីរុស។ បញ្ជរវាស់សីតុណ្ហាភាព KMYcontactless អនុញ្ញាតឱ្យអតិថិជននិងភ្ញៀវដើរទៅរកបញ្ជរហើយស្កេនរកសីតុណ្ហភាពកើនឡើងដោយគ្មានអន្តរាគមន៍ពីអ្នកចូលរួមនិងដោយមិនប៉ះអេក្រង់។ ហើយវាជួយកាត់បន្ថយកម្លាំងពលកម្មលើស។